PROSJEKTSTØTTE

FRA KULTURVERNRÅDET I AKERSHUS

Retningslinjer

 

 1. En sentral oppgave for Kulturvernrådet i Akershus (KiA) er å være en pådriver for å gi det frivillige kulturvernarbeidet best mulig funksjonelle og økonomiske betingelser. Medlemsorganisasjonene har mange uløste oppgaver som det er ønskelig å gripe fatt i. Økonomi er ofte en stor hindring. Et tilskudd kan åpne for ny aktivitet, økt kunnskap og fornyelse av et objekt som kan glede ettertiden, samtidig være idebank for det frivillige kulturminnevernet.

   

 2. KiA setter av midler til aktivisering og bevaring av både materielle og immaterielle kulturminner i hver av de tre regionene: Romerike, Follo og Vestregionen. Størrelsen kan variere fra år til år avhengig av tilskuddet KiA mottar fra Akershus fylkeskommune.

   

  Frivillige organisasjoner som betaler sin medlemskontingent til KiA vil bli prioritert ved tildeling av prosjektstøtte.

   

  Ad hoc grupper eller enkeltpersoner må inngå samarbeide med lokalt historielag eller annen medlemsorganisasjon og som betaler sin medlemskontingent til KiA.

   

  For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at KiA ikke gir støtte til drift eller til nybygg.

   

 3. I tillegg kan det søkes om midler til aktivitetstiltak for barn og unge, samt tiltak som inkluderer flerkulturelle miljøer.

   

 4. Søknader må inneholde beskrivelse av prosjektet, budsjett, finansieringsplan og eventuell tilstandsrapport dersom dette er aktuelt. Vedlagte skjema må utfylles. Husk å oppgi kontonummer og andre relevante opplysninger.

   

 5. Det kreves en enkel rapport tilbake til KiA når prosjektet er avsluttet og pengene er disponert. Dersom prosjektet ikke gjennomføres innen 2 år må tilskuddsbeløpet tilbakeføres til KiA.

   

 6. Frist for søknader settes til 1. juni hvert år og de innkomne søknader vil bli vurdert av styret i Kulturvernrådet i Akershus.

 

Endret av styret 23.01.2019 – justert pr 04.05.2020