Formålet med prisen er å uttrykke anerkjennelse av forvaltere av materielle eller immaterielle kulturminner,
og for den verdifulle omsorg og det arbeid som er lagt i kulturminnet,
samt å stimulere andre forvaltere av materielle og immaterielle kulturminner til pietetsfullt å verne om og videreføre kulturarven.
 
Forslag til kandidater innhentes gjennom Kulturvernrådets medlemmer, MiAs venneforeninger,
fra uavhengige museer, gjennom de lokale historielagene og fra Fortidsminneforeningens lokalavdelinger i fylket, samt ved annonsering i lokalpressen.


Ved innstilling av kandidater til prisen vil det vektlegges at:

  • Kulturminnet har en folkelig appell
  • Kulturminnet er i aktiv anvendelse, med respekt for egenart og miljøverdi.
  • Kulturminnet er tilgjengelig for allmennheten, med særlig vekt på dokumentasjon.
  • Kulturminnet hensyntar innlevelse i den flerkulturelle dimensjon, også for barn og unge. 
Kulturvernets samfunnsmessige verdi formidles gjennom Kulturminnet
Kulturvernrådets styre eller rådets jurymedlemmer kan ikke ha interesser i de foreslåtte kulturminner

”Gjertrudprisen” består av tildeling av et diplom samt Kr. 20.000,-.
Utdelingen finner sted ved Mikkelsmess.

Pristildelingen skjer i samarbeid med forslagsstiller.