Prisutdelinger

Prisutdelinger

Publisert av Mindor Hesthaug den 17.08.18. Oppdatert 11.09.18.
Akershus Kulturvernråd skal dele ut tre Kulturvernpriser hvert år, i hver av de tre regionene i Akershus fylke – Asker/Bærum, Follo og Romerike.

 

Kuturvernprisens navn er ”Gjertrudprisen”. 

Formålet med prisen er å uttrykke anerkjennelse av forvaltere av materielle eller immaterielle kulturminner, og for den verdifulle omsorg og det arbeid som er lagt i kulturminnet, samt å stimulere andre forvaltere av materielle og immaterielle kulturminner til pietetsfullt å verne om og videreføre kulturarven.

 


Forslag til kandidater innhentes gjennom Kulturvernrådets medlemmer, MiAs venneforeninger, fra uavhengige museer, gjennom de lokale historielagene og fra Fortidsminneforeningens lokalavdelinger i fylket, samt ved annonsering i lokalpressen.

Akershus Kulturvernråd oppnevner 5 kompetente jury-medlemmer for Kulturvernprisen på sitt årsmøte. Juryens leder oppnevnes for ett år. De øvrige jurymedlemmer oppnevnes for to år, alternerende.

Ved innstilling av kandidater til prisen vil det vektlegges at:

  • Kulturminnet har en folkelig appell
  • Kulturminnet er i aktiv anvendelse, med respekt for egenart og miljøverdi.
  • Kulturminnet er tilgjengelig for allmennheten, med særlig vekt på dokumentasjon.
  • Kulturminnet hensyntar innlevelse i den flerkulturelle dimensjon, også for barn og unge.

Kulturvernets samfunnsmessige verdi formidles gjennom Kulturminnet
Kulturvernrådets styre eller rådets jurymedlemmer kan ikke ha interesser i de foreslåtte kulturminner

”Gjertrudprisen” består av tildeling av et diplom samt Kr. 20.000,-.
Utdelingen finner sted ved Mikkelsmess. Pristildelingen bekjentgjøres for allmennheten gjennom lokalpressen og relevante fagtidsskrift.